pouchdb-replication.TypeScript.DefinitelyTyped

TypeScript Definitions (d.ts) for pouchdb-replication. Generated based off the DefinitelyTyped repository [git commit: 7d6547a8a0c3f35ce5de82ba58bfd143c0d20fab]. http://github.com/DefinitelyTyped


Keywords
TypeScript, JavaScript
Install
Install-Package pouchdb-replication.TypeScript.DefinitelyTyped -Version 0.0.1