Products.ZPsycopgDA

Zope database adapter for PostGreSQL


Keywords
postgresql, python3, zope4, zope5
License
ZPL-2.1
Install
pip install Products.ZPsycopgDA==4.1

Documentation