araste

Convert persian text to ascii art


Keywords
figlet
License
AGPL-3.0
Install
pip install araste==3.3

Documentation

English Version

آراسته

تبدیل نوشته‌های فارسی به هنر اسکی

Untitled

مشابه ابزار figlet ولی برای نوشته‌های فارسی و عربی

در حال حاضر می‌توانید با دستور زیر، با استفاده از قلمی که تنظیم شده است یک واژه، جمله یا چند سطر نوشته را بنویسید.

araste ‌نوشته

یا اگر قلمی مدنظر دارید :

araste 'نوشته‌ی شما' -f 'اسم یا مسیر قلم'

برای دیدن فهرستی از قلم‌های نصب‌ شده:

araste --list

درحال‌حاضر چند قلم پیش فرض برای آراسته طراحی شده است که می‌توانید با اسم‌های زیر از آن‌ها استفاده کنید:

aipara
aipara_mini
zivar
nima

برای تعیین جهت چینش متن از سوییچ ‪-a‬ استفاده کنید.

به‌منظور تعیین پهنای متن چاپ شده از سوییچ ‪-w‬ استفاده کنید. آراسته به‌طور پیش‌فرض از پهنای پایانه استفاده می‌کند و درصورتی که امکان آن نباشد، پهنای پیش‌فرض ۸۰ نویسه را استفاده خواهد کرد.

برای راهنما :

araste -h

هم‌چنین می‌توانید ورودی را از طریق stdin به برنامه بدهید. برای مثال:

echo 'آراسته' | araste

یک نمونه از خروجی برنامه با قلم پیش‌فرض آیپارا :

                   ██████
    ████        ██    ██
 ████           ██     ██
 ████  ██  ██ ██ ██ ██  ██  ██
  ██████████████████████ ██  ██  ██
                 ██
                ██

فیلترها

می‌توانید در خروجی آراسته فیلترهای مختلفی اعمال کنید. برای استفاده از فیلترها از سوییچ ‪-F‬ استفاده کنید. سوییچ

برای مثال برای خروجی رنگی از فیلتر rainbow استفاده کنید.

$ araste 'این نوشته رنگی خواهد بود' -F rainbow

مثال دیگر: برای چاپ متن آینه‌شده از فیلترهای hmirror و vmirror استفاده کنید:

$ araste 'برعکس' -F hmirror

خروجی:

        ██           
     ████  ██          
██ ██   ██ ████ ██ ██ ██    
██████  ██████████████████████  ██ 
  ██            ██  ██ 
██  ██           ████████ 
                    

هم‌چنین می‌توانید فیلترهای مختلف را باهم ترکیب کنید. برای این کار به‌سادگی آن‌ها را پشت سر هم بنویسید. مثال:

$ araste نوشته -F vrainbow box

همچنین سوییچ ‪--filter-list‬ فهرست فیلترهای موجود را چاپ می‌کند.

$ araste --filter-list

نصب و استفاده

آراسته در PyPI قرار دارد. برای نصب برنامه از مدیر بستهٔ پایتون استفاده کنید.

pip install araste

توجه: اگر ارور error: externally-managed-environment رو دریافت میکنید، از pipx برای نصب آراسته استفاده کنید (مطمعن باشید بسته python-pipx روی سیستم شما نصب شده باشد):

pipx install araste

یا اگر می‌خواهید خودتان آراسته را بیلد کنید:

pip install setuptools wheel
git clone 'https://github.com/ekm507/araste/'
cd araste
rm -rf dist
python3 setup.py bdist_wheel
pip install ./dist/*.whl

نصب قلم‌های بیشتر

برای نصب فونت‌ها می‌توانید از araste-get استفاده کنید.

araste-get install FontName

قلم های قابل نصب

حذف برنامه

برای پاک کردن برنامه از روی سیستم، می‌توانید از pip استفاده کنید.

pip uninstall araste

یا با استفاده از pipx.

pipx uninstall araste

ساخت قلم

برای دریافت قلم‌های بیشتر و هم‌چنین ساخت قلم خودتان از مخزن araste-fonts استفاده کنید.
در آن مخزن قلم‌های ساخته شده و افزوده شده توسط کاربران، راهنماهایی برای ساخت طراحی و ساخت قلم و همچنین ابزارهای مختلفی برای این منظور وجود دارد.

برای انجام

برای انجام کار جدید فایل TODOS.md را مشاهده کنید