fdking3-distributions

Binomial & Gaussian Distributions Library


Install
pip install fdking3-distributions==1.0