katoun

An application to display my beybey katoun in ASCII <3


Install
pip install katoun==1.0.5