NenuFAR Python package


Keywords
interferometry, nenufar, python, radio-astronomy, radio-telescopes
License
MIT
Install
pip install nenupy==2.1.0

Documentation

nenupy

nenupy

PyPI pyversions

DOI Documentation Status codecov Python package astropy

Python3 package for the low-frequency radio telescope NenuFAR.

See documentation