octokit

Simple Python wrapper for the GitHub API


Keywords
octokit, github, api
License
MIT
Install
pip install octokit==0.0.1

Documentation

octokit.py

Simple Python wrapper for the GitHub API