pg8000-py3

PostgreSQL interface library


Keywords
postgresql, dbapi
License
Other
Install
pip install pg8000-py3