pmeta

Python for Meta Analysis


Install
pip install pmeta==0.1.0