prosody

Python Prosody API: Emotion & Prosody sensitive TTS


Install
pip install prosody==0.0.5