DB-API interface to Microsoft SQL Server for Python. (new Cython-based version)


Keywords
mssql, SQL Server, database, DB-API
License
Other
Install
pip install pymssql==3.0