pytest-sqlalchemy-session

A pytest plugin for preserving test isolation that use SQLAlchemy.


Keywords
pytest, sqlalchemy, transaction
License
MIT
Install
pip install pytest-sqlalchemy-session==0.3.4b1