Python API for Datavyu


License
GPL-3.0+
Install
pip install pyvyu==0.3.6