sap-ai-core-metaflow

A Metaflow plugin to execute flows on Argo Workflows


Keywords
SAP, AI, Core, Metaflow, Argo, Kubernetes
License
NASA-1.3
Install
pip install sap-ai-core-metaflow==1.1.9