splunkapi3

Splunk API for python 3.5


Keywords
api, python, splunk
License
MIT
Install
pip install splunkapi3==0.1.1

Documentation

splunkapi3

Splunk API for python 3.5

Install

pip install splunkapi3

Usage

splunkapi3 --unicorn foo