Pragmatic Testing Framework


Keywords
e2e-testing, python, testing, testing-tools, vedro
License
Apache-2.0
Install
pip install vedro==1.11.2

Documentation

Vedro

Codecov PyPI PyPI - Downloads Python Version

Installation

$ pip3 install vedro

Usage

# ./scenarios/decode_base64_encoded_string.py
import base64
import vedro

class Scenario(vedro.Scenario):
  subject = "decode base64 encoded string"

  def given(self):
    self.encoded = "YmFuYW5h"

  def when(self):
    self.decoded = base64.b64decode(self.encoded)

  def then(self):
    assert self.decoded == b"banana"
$ vedro run

Documentation

🚀 vedro.io