mystrom

Tiny interface to HTTP API of MyStrom WLAN switches


License
Apache-2.0
Install
gem install mystrom -v 0.1.1