awsencryptionsdk

Did you mean to install aws-encryption-sdk?


Install
pip install awsencryptionsdk==1.0.2