Baka: Skeleton framework built top of pyramid, baka_tenshi for sqlalchemy


Keywords
model, sqlalchemy, framework
License
MIT
Install
pip install baka-tenshi==1.0.3.dev11