pytest-sanity


Install
pip install pytest-sanity==0.0.5